Våra tjänster

En bransch i förändring

Eventbranschen var en av de första att snabbt ställa om i samband med pandemin.
Från att i första hand erbjuda olika format för människor att träffas fysiskt, digitaliserade vi snabbt vårt erbjudande
och flyttade in i laptops, hörlurar och TV-apparater. Men snarare än ett dramatiskt avsteg från vår kärnverksamhet
handlade det i första hand om ett ökat behov av att kommunicera på distans.

Den intressantaste effekten av det är att teknik, innehållsdesign och mätning av interaktion har blivit det självklara
utgångsläget för merparten av alla event – oavsett om de är digitala, fysiska eller en kombination.

Hybridevent och digitala mötesformat

Det sägs att pandemin flyttade fram vår teknikmognad med drygt tio år. Idag har alla både lärt sig och hunnit tröttna på att mötas digitalt. Framtiden bygger, som vi ser det, på att kombinera det bästa av två världar. Vi tittar därför alltid på hur vi kan dra nytta av såväl tillgänglig teknologi som forskning kring hur människor reagerar på olika stimuli för att skapa både minnesvärda och mätbara event och möten.

Medarbetarevent
och konferenser

Att nå ut med och skapa engagemang för strategier och förändringar i organisationer har blivit en allt större utmaning i takt med att arbete på distans har blivit det nya normala. Förståelsen för arbetssätt, värderingar och nya idéer är ett pågående arbete som måste mätas och följas upp löpande. Vi hjälper dig med långsiktig planering, genomförande och uppföljning av medarbetarkommunikation på alla nivåer i din organisation.

Företagsevent
och branschträffar

Företagsevent omfattar egentligen allt det som normalt sorteras in under business to business. Det kan handla om produktlanseringar eller olika typer av informationsträffar. När du behöver samla kunder eller återförsäljare för att kommunicera nyheter, uppdateringar eller nya tjänster hjälper vi dig att hela vägen från strategi och planering till koncept, genomförande och deltagarhantering oavsett mötesformat.

Publika event

Publika event kännetecknas av att de involverar allmänheten. Det kan handla om allt från invigningar och produktlanseringar till festivaler och installationer i det publika rummet. Den här typen av produktioner kräver ofta längre planering och mer logistik då bl a rättigheter och säkerhetsfrågor måste hanteras i samråd med lokala myndigheter. Vi hjälper dig att planera, konceptutveckla och bemanna dina publika event från idéstadie till genomförande och uppföljning.

eye

Utställningar
och mässor

Att jobba med rumslig visualisering är ett kraftfullt verktyg för att gestalta varumärken och idéer både digitalt, fysiskt och mobilt. Många gånger handlar det om att maximera upplevelsen inom ramarna för ett givet format men en utställning kan också ändra form inom ramen för ett koncept. Vi hjälper dig att iscensätta interaktiva upplevelser som gör publiken till en del av historieberättandet.

finger up

Strategisk rådgivning,
mätning och innehållsdesign

För att event ska kunna fungera optimalt, behöver de vara en förlängning av befintliga kommunikations- och varumärkesstrategier. I somliga fall handlar det rentav om att använda event som sin huvudsakliga kommunikationskanal. Vi börjar därför alltid med att sätta tydliga målsättningar och mätpunkter. Därefter skapar vi tillsammans ett innehåll som är både relevant och minnesvärt.

Läs mer om effekt och lösningar i våra case

Hemma hos Svensk Fast

Framtidsmöte på distans med Reitan

Apotek Hjärtat- Digital mötesplats

Efterlängtad utbildning: Slutet på nedlagda förundersökningar

Att skapa en stark gemensam röst

Highlights Hair & Fashion Experience 2019

Fler case

Copyright © 2021 Eventyr